Skip to main content

Náhradné vozidlo je často kľúčovým aspektom po havárii alebo nehode. Poznáte svoje práva a nároky na náhradné vozidlo?

Vedeli ste, že pri poistných udalostiach (v niektorých prípadoch) máte nárok na poskytnutie náhradného vozidla, ktoré uhradí Vaša poisťovňa?
Každá z poisťovní na našom trhu sľubuje najlepšie služby za bezkonkurenčné ceny avšak keď príde k prípadnému plneniu, nie každá poisťovateľská spoločnosť postupuje podľa sľubov…

Nárok na náhradné vozidlo môže vzniknúť z rôznych dôvodov:

Nehoda: ak ste boli obeťou dopravnej nehody a vaše vozidlo je v oprave, môžete mať nárok na náhradu počas doby opravy.

Plánovaná údržba: ak potrebujete odovzdať svoje vozidlo na plánovanú údržbu, môžete si prenajať vozidlo, aby ste zostali mobilní.

Poškodenie vozidla: poškodenie vozidla mimo nehody, ako je napríklad defekt, môže viesť k nároku na náhradné vozidlo, kým sa vaše vozidlo opravuje.

Preto je pri uzatváraní poistky potrebné brať zreteľ aj na doplnkové služby akými sú napríklad poskytnutie bezplatného vozidla počas opravy Vášho vozidla pri nehode. Naopak je možné čerpať náhradné vozidlo aj pri poistnej udalosti, ktorej ste nebol vinníkom a náhrada škody bude realizovaná z PZP.

Náhradné vozidlo je považované za formu kompenzácie za škodu spôsobenú na vozidle poškodeného účastníka dopravnej nehody. Takéto náklady vynaložené na vypožičanie motorového vozidla sa nazývajú – skutočná škoda. Ide o majetkovú ujmu, ktorá odzrkadľuje majetkové hodnoty, ktoré bolo nutné vynaložiť, aby došlo k uvedeniu veci do pôvodného stavu. Náklady za náhradné vozidlo sú hradené z PZP a poškodený si ich môže uplatňovať v poisťovni PZP účastníka, ktorý nehodu zavinil.

Niektoré spoločnosti ponúkajú úhradu prenájmu náhradného vozidla na 5 – 10 dní, alebo preplatenie celkových nákladov do určitej výšky ba niektoré Vám ponúknu náhradné vozidlo aj pri poruche, či krádeži.  Svoj nárok budete musieť poisťovni preukázať. V praxi teda musíte dokázať, že sa nachádzate v situácii, kedy vozidlo skutočne potrebujete a nemáte k dispozícii iné (vlastné) vozidlo, ktoré by ste mohli využívať.

Ak Vám poisťovňa odobrí, že nárok skutočne máte, môžete si požičať vozidlo rovnakej, alebo nižšej triedy a to zvyčajne na nevyhnutnú dobu akou je napríklad pokračovanie do miesta cieľa cesty, alebo po dobu opravy Vášho vozidla. Je vhodné, ak si dáte z požičovne poslať cenovú ponuku, ktorú následne zašlete na poisťovňu, aby Vám cenu „odobrila“, nakoľko poisťovne majú stanovené limity maximálnej ceny za deň požičania náhradného vozidla. Limity si každá poisťovňa stanovuje interne.

Ako postupovať pri žiadosti o náhradné vozidlo:
kontaktujte autopožičovňu: prvým krokom je kontaktovať miestnu požičovňu vozidiel. Informujte ich o svojej situácii a dátume, kedy budete potrebovať náhradné vozidlo.
Overte si nárok: skontrolujte, či máte dostatočné poistenie na náhradné vozidlo, alebo máte pri poistnej udalosti nárok na náhradu z PZP vinníka
Nájom náhradného vozidla: po schválení vašej žiadosti si môžete požičať vozidlo
dodržiavajte podmienky: dôležité je dodržať podmienky prenájmu aj stanovené podmienky poisťovne.

K úhrade náhradného vozidla od autopožičovne budete potrebovať :
* zmluvu – kontrakt medzi Vami a autopožičovňou, na ktorom musí byť uvedený typ vozidla, počiatočné kilometre, dohodnutá doba prenájmu
* technický preukaz – fotokópia „veľkého TP“ požičaného vozidla
* preberací protokol – po vrátení vozidla obdržíte protokol o vrátení požičaného vozidla, kde by mali byť uvedené ubehnuté kilometre,  skutočná doba prenájmu

Ak ste práve v období, keď uvažujete nad zmenou poisťovne, prehodnoťte aj potrebnosť doplnku náhradného vozidla.

Pomôcť Vám môže aj prehľadná tabuľka na portáli https://www.porovnanie-pzp.sk

Poisťovňa Na aký čas a pri akých podmienkach máte nárok na náhradné vozidlo v rámci PZP
Allianz – SP Asistenčné služby sú v niektorých balíkoch za príplatok. Pri nepojazdnom vozidle zabezpečia príchod cestnej služby, opravu na mieste, príp. odťah vozidla, ubytovanie v núdzi pri nehode, poruche alebo odcudzení vozidla, návrat na miesto, úschovu nepojazdného vozidla. Náhradné vozidlo zabezpečí poisťovňa po nehode, poruche alebo odcudzení.
Axa pojišťovna Bezplatné asistenčné služby zahŕňajú po nehode alebo poruche opravu na mieste, odťah vozidla, aj do miesta bydliska, v prípade nehody úschovu vozidla, ubytovanie posádky alebo náhradné vozidlo na 24 hodín. Pri poruche zorganizovanie úschovy, ubytovania / poskytnutia náhradného vozidla / preplatia návrat domov vlakom, resp. autobusom. Navyše pomoc pri strate kľúčov, defekte, minutí paliva a pri odťahu vozidla do opravovne.  V zmluve možno dohodnúť pripoistenie náhradného vozidla. Vzťahuje sa na náhradu nákladov za prenájom náhradného vozidla po dobu opravy poisteného vozidla do výšky denného limitu 40 €, maximálne však po dobu 10 kalendárnych dní za jedno poistné obdobie.
Generali Iba pri poruche v zahraničí, v štátoch zelenej karty a pri nehode na SR a v zahraničí, ak oprava trvá viac ako 8 hodín, môžete mať k dispozícii náhradný automobil na 72 hodín. Rovnako aj v prípade krádeže vozidla v zahraničí máte nárok na náhradné vozidlo na 72 hodín / náklady na pokračovanie cesty vlakom, príp. lietadlom. Asistenčné služby zahŕňajú aj opravu na mieste, odťah do najbližšej opravovne / úschovu vozidla / ubytovanie pri pokračovaní v ceste.
Genertel Oprava na mieste / odťah do najbližšieho servisu, úschova nepojazdného vozidla max. na 3 dni a odťah do miesta bydliska. Pri oprave dlhšej ako 8 hodín alebo pri krádeži a nutnosti pokračovať v ceste zabezpečia: ubytovanie na 3 noci / náhradné vozidlo Škodu Fabiu na 3 dni / dopravu vlakom, alebo lietadlom (len v zahraničí). Ďalej otvorenie a výmenu zámku, dovoz paliva, opravu defektu, nabitie batérie a zorganizujú Alkohol taxi.
Groupama Pri poruche vozidla oprava na mieste (do 60 minút) / odťah a preprava osôb do najbližšieho servisu, úschova vozidla max. na 3 dni. Pre pokračovanie v ceste či ceste do miesta bydliska, v prípade opravy dlhšej ako 8 hodín, poisťovňa zorganizuje a uhradí návrat poisteného do miesta jeho trvalého bydliska na území SR / pokračovanie v ceste do cieľového miesta, a to prenájmom náhradného vozidla kategórie B (do 3,5 t. vrátane – Škoda Fabia) na 1 deň / dopravu vlakom II. triedy / ubytovanie (max. na 2 resp. 3 noci).
Komunálna poisťovňa Základné asistenčné služby zdarma zahŕňajú pri nehode opravu na mieste / odťah vozidla / úschovu (max. 7 dní) a odťah do miesta bydliska. V prípade dlhšej opravy ako 8 hodín a potrebe pokračovať v ceste: ubytovanie na 1 noc / náhradné vozidlo na 24 hodín / dopravu vlakom II. triedy. Pri poruche zabezpečia asistenčné služby zorganizovanie týchto služieb, ale aj otvorenie a výmenu zámku, opravu defektu, dovoz paliva alebo odťah pri zámene paliva. Ďalej poradenstvo a telefonickú asistenciu. K dispozícii sú aj rozšírené asistenčné služby za príplatok.
Kooperativa Zahŕňajú: oprava na mieste, odťah do opravovne (max. do 100 km), úschovu nepojazdného vozidla max. 10 dní a zorganizovanie odťahu do miesta bydliska. Pri oprave dlhšej ako 8 hodín: ubytovanie na 1 noc (v zahr. 2 noci) / taxi (len v SR) / náhradné vozidlo na 24 h (v zahr. 48 h) / cestu vlakom alebo lietadlom (len v zahr.). Pri krádeži: ubytovanie na 1 noc (v zahr. 2 noci) / náhradné vozidlo na 24 h / cestu vlakom alebo lietadlom (len v zahr.). Pri poruche: otvorenie zámku, opravu defektu, dovoz paliva, príp. prečerpanie. Navyše administratívno-právnu asistenciu.
Union Asistenčné služby pre balíky Optimum a Excellent: oprava na mieste / odťah v prípade poruchy alebo nehody, pri nehode ďalej: úschova vozidla na 3 dni, ubytovanie na 1 noc, návrat resp. pokračovanie v ceste vlakom, autobusom alebo lietadlom / náhradné vozidlo (len pre SR) / zošrotovanie. Pri krádeži: ubytovanie na 2 noci (len pre zahr.) / návrat vlakom, lietadlom alebo autobusom (len pre zahr.) / náhradné vozidlo (len pre SR).
UNIQA Asistenčná služby UNIQA ASSISTANCE zabezpečí technickú asistenciu pri nehode (oprava, resp. odťah, úschovu vozidla, pokračovanie v ceste náhradným vozidlom, repatriáciu vozidla, dodanie náhradných dielov a pod.) a pri poruche (oprava, resp. odťah, úschovu vozidla a pokračovanie v ceste poskytnutím náhradného vozidla). Ďalej technickú asistenciu pri krádeži, strate kľúčov, vyčerpaní a výmene paliva, defekte a pod., rovnako aj administratívno-právnu asistenciu.
Wüstenrot Asistenčné služby v prípade nehody v SR alebo ČR zahŕňajú úhradu nákladov za opravu na mieste/odťah do najbližšieho servisu/úschovu nepojazdného vozidla max. na 5 dní, v prípade pokračovania v ceste alebo návratu domov (oprava viac ako 8 hodín): úhrada za ubytovanie (max. 2 noci) / dopravu taxíkom, vlakom II. triedy, autobusom / poskytnutým náhradným vozidlom (max. na 5 dní). V prípade poruchy v SR alebo ČR zabezpečí zorganizovanie opravy na mieste / odťah / úschovu / odťah do miesta bydliska, v prípade pokračovania cesty (oprava viac ako 8 hodín): zorganizuje ubytovanie, dopravu taxíkom, vlakom, autobusom / príp. náhradné vozidlo (ale nehradí!). Pri krádeži v rámci SR a ČR zorganizuje a hradí: ubytovanie (max. na 2 noci) / pokračovanie v ceste resp. návrat taxíkom, vlakom, autobusom / náhradným vozidlom (na max. 24 hodín). Rozhodnutie o voľbe asistenčnej služby, ktorá bude poskytnutá poistenému, patrí asistenčnej centrále.

POZN.: Uvedený rozsah asistenčných služieb je upresnený v príslušných poistných podmienkach jednotlivých poisťovní aj s výškami poistných limitov, s ktorými je potrebné sa oboznámiť.

 

This site is registered on wpml.org as a development site.