Skip to main content

Všeobecné podmienky Lunys s.r.o.

Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o nájme uzavretej medzi Lunys s.r.o., so sídlom Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad, IČO: 36472549 (ďalej len prenajímateľ) a nájomcom vozidla

  1. Podmienky užívania vozidla

Prenajímateľ týmto prenecháva do nájmu na základe všetkých tu uvedených podmienok a dojednaní Nájomcovi vozidlo špecifikované v dokumente Zmluva o nájme (ďalej len „vozidlo“) a nájomca toto vozidlo do nájmu prijíma a zaväzuje sa zaplatiť prenajímateľovi dohodnutý nájom.  Nájomca je povinný dodržiavať povinnosti ustanovené v zmluve o nájme a pokyny prenajímateľa vydané ním za účelom plnenia zmluvy o nájme.

Nájomca plne a bezvýhradne zodpovedá za to, že na základe tejto zmluvy je Prenajímateľovi povinný zaplatiť:

1, Sadzbu za prenájom vozidla ktorá je uvedená v zmluve o prenájme a vopred dohodnuté poplatky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú podľa zápisu na zmluve a zaniká uplynutím dohodnutej nájomnej doby. Prenájom je možné predĺžiť ak nájomca požiada o predĺženie min. 24 hodín pred uplynutím dohodnutej doby, avšak len v prípade pokiaľ prenajímateľ potvrdí dostupnosť vozidla. Nájomný vzťah postupuje podľa vopred dohodnutých podmienok.

Ak nedôjde k predĺženiu nájomnej zmluvy je nájomca povinný vrátiť vozidlo v dohodnutom termíne a čase (tolerancia 1 hodina) nájomca je povinný platiť nájomné vrátane ostatných poplatkov až do dňa vrátenia.

2, Nájomca je povinný uhradiť všetky pokuty a súdne výdavky súvisiace s parkovaním, dopravnými priestupkami, inými priestupkami voči zákonu resp. akýmkoľvek konaním v rozpore so zákonom, uložené na prenajaté vozidlo, voči Nájomcovi, inému vodičovi alebo Prenajímateľovi od vrátenia vozidla, vrátane administratívneho poplatku za spracovanie pokuty v zmysle platného cenníka uvedeného v sekcii Poplatky, s výnimkou prípadov, kedy sa tak stane kvôli chybe Prenajímateľa.

Zároveň je povinný uhradiť náhradu nákladov Prenajímateľa za mimosúdne a súdne vymáhanie platieb z tejto zmluvy v prípade ich omeškania.

3, Náklady Prenajímateľa vynaložené na náhradu škôd spôsobených na poskytnutom vozidle bez ohľadu na to,  kým boli spôsobené, bez ohľadu na skupinu, do ktorej vozidlo spadá; ako i ušlý zisk vypočítaný s použitím dennej sadzby uvedenej na opačnej strane, o ktorý  prenajímateľ prišiel v dôsledku nemožnosti používať vozidlo; náklady Prenajímateľa na nahradenie vozidla v prípade jeho krádeže.

4, storno poplatok za neprevzatie vozidla alebo zrušenia v deň rezervácie vo výške 50% z celkovej ceny nájmu rezervácie, poplatok za zrušenie rezervácie vo výške 50 eur v prípade zrušenia rezervácie do 5 dní pred prevzatím.

Nájomca ďalej súhlasí s tým, že bude ochraňovať záujmy Prenajímateľa a jeho poisťovne v prípade nehody, straty alebo poškodenia vozidla tým, že:
a) si zistí mená a adresy zainteresovaných strán (účastníkov) a svedkov;
b) neuzná svoju zodpovednosť ani vinu  a nedá žiadnej zainteresovanej osobe alebo osobám peniaze;
c) neopustí vozidlo bez toho, aby sa postaral o jeho primerané zabezpečenie a zaistenie;
d) bude telefonicky informovať Prenajímateľa, a to aj v prípade menšej škody; a ďalej do 24 hodín vyplní hlásenie o incidente (nehode) pre Prenajímateľa;
e) vždy bezodkladne upovedomí políciu aj v prípade nízkej škody , prípadne zranenej osoby;
f) neodíde z miesta nehody pred príjazdom policajnej hliadky
g) bude predchádzať škodám tým, že bude parkovať vozidlo len na miestach, ktoré sú bezpečné pokaľ je  to možné prioritne na strážených parkoviskách a odstavných plochách
V prípade že tak nájomca nebude postupovať podľa bodu 1/5, zodpovedá za spôsobené škody v plnej výške.

Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vozidlo v dobrom technickom stave, v čase a mieste uvedenom v zmluve o prenájme.

Všetky zjavné chyby, sťažnosti a pripomienky týkajúce sa prenajatého vozidla musia byť nájomcom uplatnené najneskôr pri prevzatí vozidla a musia byť zaznamenané v zmluve o prenájme

Nájomca je povinný vrátiť prenajímateľovi vozidlo vrátane všetkého príslušenstva, dokumentov v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu. Vozidlo preberie osoba poverená prenajímateľom.

Vozidlo môžu užívať len osoby uvedené v zmluve o prenájme. Nájomca nesmie prenechávať užívanie vozidla inej než v zmluve uvedenej osobe, zúčastňovať sa s vozidlom na pretekoch, súťažiach alebo podobných akciách, používať vozidlo k prevážaniu osôb či majetku za úplatok, používať vozidlo bez písomného súhlasu k tlačeniu alebo vlečeniu automobilov, prívesov alebo iných predmetov.
Nájomca nesmie realizovať na vozidle zmeny, úpravy a opravy bez písomného súhlasu prenajímateľa.

Vozidlo je zakázané užívať na území štátov: Rumunsko, Srbsko, Ukrajina, Bielorusko, Rusko, Macedónsko, Čierna hora. V prípade, že je pre nájomcu nevyhnutné realizovať tranzit cez tieto krajiny, je to možné len s písomným súhlasom prenajímateľa.

Nájomca je povinný prenajaté vozidlo užívať výhradne k osobným účelom a dodržiavať pri tom všetky dopravné, colné a iné platné predpisy.

Nájomca je povinný po zaparkovaní vziať z vozidla kľúče a dokumenty k nemu a vždy vozidlo uzamknúť, zabezpečiť vozidlo proti zneužitiu, poškodeniu či odcudzeniu. Nájomca má užívať vozidlo obvyklým spôsobom podľa inštrukcií výrobcu a odporúčaní prenajímateľa, aby na vozidle nevznikla škoda.

Nájomca nesmie riadiť vozidlo po požití alkoholu, omamných látok, liekov a iných látok, ktoré môžu mať vplyv na vnímanie a schopnosť reakcie, alebo takej osobe ponechávať vozidlo k riadeniu.

Nájomca sa zaväzuje neprevádzkovať vozidlo žiadnou inou osobou ako určenej alebo zamestnanej ním, ktorú schváli Prenajímateľ, a ktorá má v čase prenájmu aspoň 20 rokov (v prípade nesplnenia požadovaného veku na jednotlivú kategóriu môže Nájomca požiadať o výnimku za poplatok v zmysle platného cenníka poplatkov), spĺňa požadované predpoklady a je aspoň jeden rok držiteľom platného vodičského preukazu; alebo v prípade poruchy alebo havárie, môže vozidlo riadiť opravár motorových vozidiel, za predpokladu že spĺňa požadované predpoklady a má patričnú licenciu (a vodičský preukaz), ďalej mimo zoznamu dovolených krajín ktorý špecifikoval Prenajímateľ a na prepravu nákladu, neprimerane znečistených vecí, zvierat

Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k vozidlu za účelom kontroly, či ho nájomca užíva riadnym spôsobom v súlade s podmienkami zmluvy o prenájme. Nájomca je povinný túto kontrolu prenajímateľovi umožniť.

Ak nájomca používa vozidlo v rozpore s dojednanými podmienkami alebo spôsobom, ktorým spôsobuje prenajímateľovi škodu, alebo ktorým prenajímateľovi hrozí značná škoda, má prenajímateľ právo vypovedať zmluvu o prenájme a táto výpoveď nadobúda účinnosť v okamihu doručenia výpovede nájomcovi.

  1. Platobné podmienky

Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné, poplatky, prípadne náhradu škody ako aj všetky ďalšie finančné záväzky vyplývajúce zo zmluvy o nájme riadne a včas. Počas užívania vozidla zloží nájomca prenajímateľovi zábezpeku – depozit vo vopred dohodnutej výške. Depozit je možné použiť na úhradu akýchkoľvek peňažných pohľadávok voči nájomcovi (doplatok prenájmu, poškodenia na vozidle, pokuty). Prenajímateľ si vyhradzuje právo zaťažiť účet nájomcu u inštitúcie, ktorá uvedenú kartu vydala, garanciou za vozidlo vo výške stanovenej prenajímateľom, to znamená že Nájomca s touto sumou nebude môcť disponovať po dobu trvania prenájmu.

Nájomca svojím podpisom udeľuje súhlas s platením dodatočných peňažných záväzkov, ktoré má voči prenajímateľovi, prostredníctvom svojej platobnej karty, v tomto prípade je prenajímateľ oprávnený vykonať platobnú transakciu prostredníctvom platobnej karty nájomcu uvedenej na zmluve.

V prípade omeškania nájomcu s platením akejkoľvek platby je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Prenajímateľ môže zmluvu vypovedať v prípade, že nájomca neplatí nájomné v dohodnutých čiastkach a termínoch.
Nájomca je pre prípad svojho omeškania s vrátením vozidla prenajímateľovi v stanovenom termíne a na určenom mieste uzrozumený s tým, že prenajímateľ ohlási toto vozidlo ako stratené alebo odcudzené policajným orgánom, prípadne podá žalobu na vydanie veci u príslušného súdu s tým, že dôsledky, ktoré z takejto skutočnosti môžu pre neho vyplynúť, nesie výlučne nájomca.

  1. Zodpovednosť za škodu

Prenajímateľ je povinný uzatvoriť povinné zmluvné poistenie. Nájomca je povinný pri akejkoľvek škodovej udalosti bezodkladne informovať prenajímateľa a oznámiť škodovú udalosť polícii. Nájomca je zodpovedný za škody vzniknuté na vozidle počas nájmu v plnom rozsahu, minimálne však v rozsahu uvedenom v zmluve o nájme (v zmluve o nájme ako „spoluúčasť“) .

Prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu náhradu straty na nájomnom vo výške výpožičného dohodnutého na zmluve a to až do dňa kedy mu bude vozidlo opäť k dispozícii.

Pri vrátení vozidla osoba poverená nájomcom prevezme vozidlo a spíše protokol o prevzatí a uvedie v akom stave nájomca vozidlo vrátil. V prípade vzniku škody je nájomca povinný písomne do protokolu uviesť pripomienky, či námietky a dokument podpísať. Ak nájomca nepodá námietky písomne, alebo odmietne protokol podpísať platí, že zodpovedá za škodu zistenú a zadokumentované prenajímateľom v plnom rozsahu.

Nájomca je povinný vozidlo odovzdať čisté, aby bolo možné poverenou osobou skontrolovať stav a prípadné nové poškodenia. Ak nájomca vráti nadmerne znečistené vozidlo, za škody súvisiace s umytím a vyčistením vozidla, ktoré nie sú označené na preberacom protokole, zodpovedá nájomca aj po fyzickom odovzdaní vozidla do skontrolovania vozidla prenajímateľom. Nájomca sa zároveň zaväzuje vrátiť vozidlo na pobočke Prenajímateľa za prítomnosti zamestnanca prenajímateľa, aby mohli byť zdokladované prípadné škody na vozidle. Ak Nájomca vráti vozidlo bez prítomnosti zamestnanca Prenajímateľa, je zodpovedný za akékoľvek poškodenie, ktoré bude nájdené pri skontrolovaní vozidla zamestnancom Prenajímateľa a bez výhrad súhlasí s účtovaním náhrady za takéto poškodenie

Nájomca berie na vedomie, že vozidlá môžu byť monitorované monitorovacím systémom GPS v rámci oprávnených záujmov Prenajímateľa.

Ak je vozidlo znečistené, prenajímateľ má právo zadržať depozit do doby umytia a skontrolovania vozidla a následne nájomcovi vyúčtovať umytie vozidla (a prípadné poškodenie) Prenajímateľ bezodkladne oboznámi  nájomcu o škode, ktorú zistil dodatočne po umytí vozidla. Nájomca môže podať prenajímateľovi písomné námietky do troch dní od upovedomenia. Ak nájomca námietky nepodá alebo ich podá oneskorene, platí, že zodpovedá za dodatočne zistenú škodu v plnom rozsahu.

Na akékoľvek poškodenie interiéru sa nevzťahuje dojednané poistenie. Ak vznikne poškodenie v interiéri vozidla, je nájomcovi zodpovednému za vznik poškodenia účtovaná skutočná náhrada škody vo výške ceny diela a servisného úkonu. V prípade, ak suma za opravu akéhokoľvek poškodenia na vozidle presiahne sumu 3.334,- € bude nájomcovi účtovaná spoluúčasť vo výške 15% zo spôsobenej škody. Poplatky alebo akékoľvek odhady vyčíslenia opravy škody sú zákazníkovi zasielané po riadnom skončení prenájmu, najneskôr do 10 pracovných dní. Výnimku tvoria nepojazdné vozidlá po dopravnej nehode, ktoré budú do servisu odvezené obratom.
Vozidlá sú nefajčiarske. Pokiaľ nájomca počas užívania vozidla poruší akúkoľvek z podmienok prenájmu, Lunys s.r.o. si vyhradzuje právo na vyúčtovanie poplatku na základe platného cenníka uvedeného na stránke www.lunycar.sk v sekcii poplatky

  1. Servis

Pravidelný servis, údržbu vozidla a bežné opravy je povinný zabezpečiť prenajímateľ. Nájomca je povinný sprístupniť vozidlo v rozsahu nutnom na prevedenie servisu. Nájomca má právo na náhradné vozidlo. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bezodkladne všetky závady, ktoré sa na vozidle prejavia počas užívania a vyžadujú opravu. Pokiaľ túto povinnosť nájomca bez zbytočného odkladu nesplní, zodpovedá prenajímateľovi za škodu tým spôsobenú a stráca nároky, ktoré by mu inak prislúchali pre nemožnosť alebo obmedzenú možnosť užívať vec bez chyby.

  1. Záverečné ustanovenia

Nerešpektovanie pokynov prenajímateľa nájomcom sa považuje za podstatné porušenie zmluvy o prenájme s právom prenajímateľa ihneď odstúpiť od zmluvy o nájme. Porušením týchto povinností alebo ktorejkoľvek z nich sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokuto a to aj opakovane až do výšky 500 eur.

Informácie o spracúvaní osobných údajov zverejnila spoločnosť Lunys s.r.o. na svojom webovom sídle link: www.lunycar.sk (https://lunycar.sk/ochrana-sukromia/)

Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

Nájomca súhlasí a berie na vedomie podmienky prenájmu vozidla, ktoré sú zverejnené na stránke ako Všeobecné obchodné podmienky. Nájomca svojim podpisom na Zmluve o prenájme súhlasí s podmienkami prenájmu vozidla.

This site is registered on wpml.org as a development site.